Stikkord » Aktuelt » Side 2

Haugaland VGS første norske leder av et Kreativt Europa-prosjekt

Til sammen 6 norske aktører er med i prosjekter som har fått innvilget støtte gjennom Kreativt Europa, EUs program for kreativ og kulturell sektor. Til sammen 505 søknader var levert da søknadsfristen gikk ut 23. 128 more words

Aktuelt

Årsrapporten 2016

Årsrapporten for Stavangerregionens Europakontor 2016, som er godkjent av styre og generalforsamling, gir en oversikt over kontorets aktiviteter og prioriteringer i 2016, og kan leses her.

Aktuelt

Europakommisjonen forenkler statstøtteregelverket

17. mai la Europakommisjonen frem et nytt og forenklet regelverk for statsstøtte som omfatter havner og flyplasser, kulturprosjekter og distriktsområder. Det vil nå bli enklere for medlemslandene å innvilge statsstøtte til mindre prosjekter uten å søke forhåndsgodkjennelse fra Brussel. 134 more words

Aktuelt

EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen

Fredag 5. mai vedtok EØS-komiteen å innlemme EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Beslutningen er fattet med forbehold om Stortingets samtykke, som i andre EØS-saker.

Energimarkedspakken fra 2009 består av fem rettsakter og samkjører med dette felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU.  132 more words

Aktuelt

EØS-avtalen fylte 25 år

I mai fylte EØS-avtalen, som er EFTA-landene Norge, Island og Liechtensteins handels- og samarbeidsavtale med EU, 25 år. Avtalen ble underskrevet i Porto 2. mai 1992, sikret norsk tilgang til EUs indre marked, og fri flyt av de fire frihetene kapital, varer, tjenester og personer. 178 more words

Aktuelt

Europakommisjonen vil styrke EUs sosialpolitikk

26. april la Europakommisjonen frem  «The European Pillar of Social Rights» en pakke med forslag som skal styrke EUs sosialpolitikk.

Formålet med pakken er å sikre like muligheter for tilgang til arbeidsmarkedet, rettferdige arbeidsforhold og sosial beskyttelse. 298 more words

Aktuelt

PTP-COMMUTE videre til andre søknadsfase under Horisont 2020

Sammen med 16 europeiske partnere deltar Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger, Lyse og Kolombus i Horisont 2020-prosjektsøknaden PTP-COMMUTE, som handler om smart, bærekraftig mobilitet for arbeidsreisende. 165 more words

Aktuelt